Items filtered by date: May 2018

  • Author(s) Akihide Takeuchi, Kei Iida, Toshiaki Tsubota, Motoyasu Hosokawa, Masatsugu Denawa, J.B. Brown, Kensuke Ninomiya, Mikako Ito, Hiroshi Kimura, Takaya Abe, Hiroshi Kiyonari, Kinji Ohno, and Masatoshi Hagiwara
  • Journal Cell Reports. 2018 May 1;23(5):1326-1341