Items filtered by date: June 2017

  • Author(s) Kenji Ohe, Mayumi Yoshida, Akiko Nakano-Kobayashi, Motoyasu Hosokawa, Yukiya Sako, Maki Sakuma, Yukiko Okuno, Tomomi Usui, Kensuke Ninomiya, Takayuki Nojima, Naoyuki Kataoka* and Masatoshi Hagiwara*
  • Journal RNA