Publications

  • Author(s) Masubuchi T, *Endo M, Iizuka R, Iguchi A, Yoon DH, Sekiguchi, T Qi H, Iinuma R, Miyazono Y, Shoji S, Funatsu T, *Sugiyama H, Harada Y, *Ueda T, *Tadakuma H
  • Journal Nature Nanotechnology
  • Author(s) Daria Merkurjev, Wan-Ting Hong, Kei Iida, Ikumi Oomoto, Belinda J Goldie, Hitoshi Yamaguti, Takayuki Ohara, Shin-ya Kawaguchi, Tomoo Hirano, Kelsey C Martin, Matteo Pellegrini, Dan Ohtan Wang
  • Journal Nature Neuroscience. 2018 Jul;21(7):1004-1014
  • Author(s) Murayama R, Kimura-Asami M, Togo-Ohno M, Yamasaki-Kato Y, Naruse TK, Yamamoto T, Hayashi T, Ai T, Spoonamore KG, Kovacs RJ, Vatta M, Iizuka M, Saito M, Wani S, Hiraoka Y, *Kimura A, *Kuroyanagi H
  • Journal Scientific Reports 8: 8970 (2018)
  • Author(s) Akihide Takeuchi, Kei Iida, Toshiaki Tsubota, Motoyasu Hosokawa, Masatsugu Denawa, J.B. Brown, Kensuke Ninomiya, Mikako Ito, Hiroshi Kimura, Takaya Abe, Hiroshi Kiyonari, Kinji Ohno, and Masatoshi Hagiwara
  • Journal Cell Reports. 2018 May 1;23(5):1326-1341
Page 1 of 4